نمونه کار نانو کراتین

نوع مو همه نوع مو (موهای سالم)
نوع کراتین نانوکراتین سیستم
درصد صافی 80 درصد
درصد احیا 20 درصد
ماندگاری 6 الی 9 ماه

Related projects